Satış İçin Gerekli Evraklar

SATICI :
-Tapu veya Fotokopisi
-1 Resim
-Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
-T.C. Kimlik Numarası
-Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
-Emlak Vergi Makbuzları
play online casinoİkametgah Adresi ve Telefon
-Kooperatife Borcu Yoktur Kağıdı
-Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (Emlakçı Adına)

ALICI :
-2 Resim
-Nüfus Cüzdani + 1 Tane Fotokopisi
-T.C. Kimlik Numarası
-Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
-İkametgah Adresi ve Telefon
-Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (Emlakçı Adına)

BANKALARIN KONUT KREDİLERİ
Konut ve işyeri kredileri hakkinda:
Yön Emlak bu tür kredileri veren banka ve finans kurumları ile ortak çalışmalar yaparak,sizlere kredi başvurusu ve sonuçlandırması hakkında en iyi hizmeti sunmaktadır.

KREDİ BAŞVURUSU OLARAK İSTENEN EVRAKLAR :

1-GERÇEK KİŞİLER İÇİN:

a- NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
b- İMZA SİRKÜLERİ-NOTERDEN
c- İKAMETGAH BELGESİ,ELEKTRİK,SU FATURASI
d- MAAŞ BORDOSU VEYA GELİRİNİ AÇIKLAYICI BELGE
e- VARSA KREDİ KARTININ SON ÖDEME EXTRESİ
f- SATILACAK GAYRİMENKULUN TAPU FOTOKOPİSİ VE AÇIK ADRESİ

Aynı zamanda bu belgeler kefilden de alınacaktır.

2- TÜZEL KİŞİ

a- NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
b- İMZA SİRKÜLERI-NOTERDEN
c- İKAMETGAH BELGESİ
d- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
e- TİCARET SİCİL GAZETESI(KURULUS VE ENSON)
f- SON 3 YILLIK SMM ONAYLI BİLANÇO+K/Z TABLOSU
g- SATILACAK GAYRİMENKULUN TAPU FOTOKOPİSİ VE AÇIK ADRESİ

Bu evraklara ek olarak bankaların kredi talep formları doldurulacaktır

Kirada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kirada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira kontratı yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

1-Kira kontratının ön yüzünde bulunan “DAİRESİ” ibaresinin karşısına mecurun bulunduğu il yazılmalıdır.

2-Kiracı, kiraya veren ve kefil tüm taraflar kontratı beraberce huzurda imzalamalıdır.

3-Kira kontratına pul yapıştırmaktan kaçınılmaması; ayrıca pulun üzerine kontratın imzalandığı tarih ve imza atılması gerekir.

4-Genelde ilk imzada nakit bir para söz konusu olduğundan, bu miktar kontratın arka yüzüne tarih atılıp belirtilmesi ve imzalanması gerekir.

5-Daha ilerki zamanlarda her iki tarafında bir tartışmaya maruz kalmamaları için muhakkak ‘demirbaş’ kısmını doldurmaları gerekir.

7-Kiracı, kiraya veren ve kefilin devamlı bulundukları açık adresleri ve telefonları muhakkak yazılması gerekmektedir.

8-Kiracıdan alınan depozito kontratın özel şartlarında belirtilmesi gerekmektedir. Kira kontratı hususi şartları:

9-Kiracı kiraladığı mecuru bir başkasına devir veya ciro edemez. Başkalarına kısmen veya tamamen istifade ettiremez, kiraya veremez.

10-Kiralanan, sözleşmede yazılı kullanma biçimi dışında kullanılamaz.

11-Dairenin; elektrik, su yakıt, çöp vergisi ayrıca Yönetim Giderleri (ısıtma, kapıcı, genel temizlik ve aydınlatma vs.) kiracı tarafından düzenli olarak ödenecektir. İlerde bu giderlerde meydana gelecek artışlar kiracıya ait olacaktır.  kiracı, binanın ana yapısındaki masraflara katılmayacak; bu gibi masraflar
malsahibi tarafından ödenecektir.  Kiracı daireyi boyalı, doğramalar sağlam ve temiz olarak teslim almıştır.
Tahliye halinde, malsahibine aynı şekilde teslim edecektir.

12-Kiracı, kiralananın içinde veya dışında yalnız başına ilave ve tadilat yapamaz. İlave ve tadilata mutlak zaruret varsa kiralayanların veya vekillerinin yazılı muvafakatlarını almak şartı ile tüm masrafları ve giderleri kendisine ait olmak üzere yapabilir. Ancak kira sözleşmesinin bitiminde veya her ne sebepten olursa olsun tahliyede herhangi bir bedel talep etmeksizin tümünü kiralayanlara bırakır. Mal sahipleri arzu ederlerse mecuru eski haline getirtmekle mükelleftirler

13-Kiracı, kullanma biçiminde apartman boşluğu, merdiven aralığı, kapı önü, vs. gibi yerlere herhangi bir şey koyamaz. Balkonları, genel görünümü bozacak şekilde kullanamaz. Bina önünde veya otopark alanında başkalarını engelleyici araç ve gereç bırakamaz.

14-Kiracı, kira dönemlerinin sonlarında kira aktini uzatmak istediği taktirde, her yeni dönem için zam yapmayı kabul etmeye ve kira bedelini ………… kadar arttırmakla, ödemekle yükümlüdür.

15-Kira süresinin her ne suretle olursa olsun uzatılmasından kefil, kefaletinin devam edeceğini peşinen kabul eder.

16-Kontratın sona ermesinden 30 gün evvel taraflar birbirlerine yazılı olarak ihbarda bulunmadıkları takdirde, kontrat kendiliğinden otomatik olarak ikinci sene için yenilenecektir.

17-Kiracıdan depozit karşılığı olarak alınan ………… evde herhangi bir hasar olmadığı veya kira, yönetim giderleri, çöp vergisi,elektrik, su, yakıt borcu kalmadığı takdirde geri iade edilecektir.

18-Kiracı, kira bedelini her ayın ilk 5 günü içinde ……………… bankası ……………… şubesindeki ……………… numaralı ……………… adına kayıtlı hesaba yatıracaktır. Kira bedeli üzerinden herhangi bir nedenle kesinti
yapılamaz. Yalnız bir aya ait kira alındı makbuzu, ondan önceki ayların kira bedellerinin ödenmiş olduğu anlamını taşımayacaktır.

19-Kira paralarından herhangi birisi zamanında ödenmediğinde, o döneme ait tüm kira bedellerinin hepsi birden talep edilecektir.

20-Kira paralarından herhangi birisi zamanında ödenmediğinde, o döneme ait tüm kira bedellerinin hepsi birden talep edilecektir.

21-Kiracı 1 ay zarfında elektrik, su saat mukavelesini üzerine geçirmek zorundadır. Yapılmaması sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir.

22-İş bu kira mukavelesinden doğan itilaflarda ………… Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.

EMLAK VERGİ BEYANNAMESİ

Emlak vergi beyannamesi her dört yılda bir genel beyan döneminde mükelleflerin bağlı bulundukları ilgili belediyelere verilir.

KİMLER BİNA, ARAZİ BEYANNAMESİ VERECEKTİR?

* Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yok ise binaya ve araziye malik gibi tasarruf edenler bina, arazi beyannamesi vereceklerdir.
* Velayet altında bulunan çocukların mükellef olması halinde beyanname çocuklar adına düzenlenecek ancak velisi tarafından imzalanacaktır.
* Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler.
* İştirak halinde mülkiyette ise malikler emlak vergisinden müteselsilen sorumludurlar.
* Beyanname vekaletname ile verilebilir.
* Vekaletin bir örneğinin beyannameye eklenmesi gereklidir.
* Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir.
* Genel beyan döneminde belirlenen emlak vergi değerleri V.U.K göre Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında ilgili belediyelerce otomatik olarak arttırılacaktır. Mükelleflerin bu arttırımlar için yeniden beyanname vermeleri gerekmemektedir.
* Beyannameye konu olan taşınmazın el değiştirmesi halinde satıcı satışın yapıldığı takvim yılı içinde ilgili belediyeye bildirmek, taşınmazın alıcısı ise aynı takvim yılı içerisinde beyanname vermek zorundadır.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak Vergisi yasal olarak iki eşit taksitte alınır.
1. Taksit ödemesi Mart-Nisan- Mayıs ayları içinde
2. Taksit ödemesi Kasım ayında yapılmaktadır.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDEMEYECEKTİR?

* Gaziler
* Şehitlerin dul ve yetimleri
* Emekli aylığı dışında başka geliri olmayan emekliler, tek konutu dışında aynı veya değişik belediye sınırları içinde gelir getirmeyen işyeri, arsa veya araziye sahip olmaları halinde de, konutları için Emlak Vergisi ödemeyecekler.
* Hiç geliri olmayan ve tek konutu bulunan kişiler de, Emlak Vergisi ödemeyecekler. Ancak, bu durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Bu durumda olanların; gelir vergisi mükellefi olmadıklarına dair, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesinden alacakları belgeyi, aktif sigortalı olmadıklarına ilişkin Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’dan alacakları belge ile birlikte, ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor.